【Yahoo自家製】講真嗰句 第二十集《同居生活原來係惡夢!?》

546,418 次觀看・6 年前
瞓覺一定要同一時間?唧牙膏一定要由底唧起?「同居生活」,究竟「同居」咗仲有無「生活」?!