【Yahoo自家製】講真嗰句 第二十集《同居生活原來係惡夢!?》
546,354 次觀看
瞓覺一定要同一時間?唧牙膏一定要由底唧起?「同居生活」,究竟「同居」咗仲有無「生活」?!
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品