【Yahoo自家製】講真嗰句 第二十集預告《同居生活原來係惡夢!?》

132,273 次觀看・6 年前
瞓覺一定要同一時間?唧牙膏一定要由底唧起?「同居生活」,究竟「同居」咗仲有無「生活」?!
Yahoo愛情網劇《講真嗰句》第二十集|12月4日 12:00PM|李拾壹 張紋嘉