KKBOX本地新歌週榜 十一月第五週-eason and the duo band登上一位

緊貼樂壇最新趨勢!KKBOX本地新歌週榜為你揭曉每星期最受歡迎嘅廣東新歌! 今個星期嘅第一位有eason and the duo band嘅新歌〈龍舌蘭〉〜而第二位就係Dear Jane嘅〈永遠飛行模式〉,第三位就有衛蘭嘅〈在月台上等你〉〜即刻倒數埋其他廣東新歌,睇吓有冇你嘅心水啦〜