【Mean傾 第二季】盧覓雪 x 梁栢堅 #多功能女人 三娘教子從食家講起
281,777 次觀看
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請兩位嘉賓李麗蕊、車沅沅傾下#多功能女人。 MultiTasked係現代女性基本入職要求,上一代要入廚房出廳堂,家陣仲要照顧埋自己老竇老母同身邊嗰位、甚至佢老竇老母都要你孭埋上身,齋噏都咁多重身份,今集請唻歌手入行到DJ到電視到電影嘅嘉賓,呢啲先係正牌「多功能女人」嘛。
熱門商品