【Mean傾 第三季】盧覓雪 x 梁栢堅 #My TV-Auntie 拍足廿集都無eye contact
466,938 次觀看
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請兩位嘉賓盧宛茵、韓馬利‬傾下#My TV-Auntie 做演員要講交流,演母子/母女戲更加係要情深對望,但Madam Lo(盧宛茵)遇到奇葩,拍足廿集都無對望過又係乜玩法?Mary姐更加被人叫改對白遷就,邊個咁大膽?
熱門商品