【LOL】馬國明 - 醫生of the king

近期無線劇《白色強人》熱播,令馬明嘅醫生形象更深入民心,原來佢出道至今,飾演醫生角色大大話話都有10套劇,一齊去片!