【LOL】黃子華生日快樂

子華神唔開咪,唔知會唔會有機轉移返去拍劇呢?而觀眾最期待嘅組合DoDo姐同子華神有無機會再度合體呢?