KKBOX本地新歌週榜 四月第一週-古巨基 x 黃子華再下一城!

緊貼樂壇最新趨勢!KKBOX本地新歌週榜為你揭曉每星期最受歡迎嘅廣東新歌!吳浩康嘅《階磚三》食住個「三」字去到第三位,第二位就有進行緊佢《生涯規劃》嘅衛蘭,至於榜首就繼續有子華神X古巨基嘅世紀作品《子華說》!
即刻上KKBOX睇埋其他人氣排行榜:http://kkbox.fm/d7UJhv