【Kids Up 不停學 遊戲中學習】 嚴肅遊戲中學習氣候變化?!
87,202 次觀看
【Kids Up 不停學 遊戲中學習】 嚴肅遊戲中學習氣候變化?! 兩個禮拜前用遊戲介紹垃圾回收同廢物管理,環保當然就唔只咁簡單啦! 今集【遊戲中學習】,Press Start Academy 嘅 Vince 會介紹叫做 Climate Collage 嘅一隻"嚴肅遊戲"(serious game),等我哋可以一路玩一路學氣候變化嘅種種原因!Vince會講解遊戲規則同埋即場示範第一回合點玩!適合 8 歲以上小朋友。 想自己 download 一份 Climate Collage 自己喺屋企邊玩邊學呢個咁重要嘅議題,快啲到 Press Start Academy 網站啦: http://www.pressstartacademy.com 關於 Press Start Academy: http://www.pressstartacademy.com ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
熱門商品