Gin Lee版猜猜畫畫 笑仲多過畫!

嗱平時大家一定玩過猜猜畫畫啦~但Gin Lee做出題嗰個點解仲笑得開心過估嗰個嘅?最後仲同小編做咗最佳拍檔,俾佢讚小編叻添!完整精彩專訪請到:https://kkbox.fm/P2WzDo