Anson Lo同場少時孝淵望向對方獻唱 勤力做GYM「二度發育」拍綜藝著鯊魚衣Show線條

9 個月前

Anson Lo @ MIRROR 今日聯同韓國女子天團少女時代成員孝淵出席活動,Anson Lo透露未知團綜內容,不過就已經做好準備,仲話嚟緊會出團歌。